กิจกรรมภายในองค์กร

ความสามัคคี : รูปภาพของทีม  EIT

ความสามัคคี : รูปภาพของทีม EIT

กิจกรรมภายในองค์กร 15.08.2019

read more
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

กิจกรรมภายในองค์กร 15.08.2019

เป็นการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัย โดยจะทำการคัดเลือกเนื้อหาการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับเนื้องานของแต่ละบุคคล เน้นย้ำในเรื่องกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนการปฎิบัติงานในแต่ละวัน

read more
การซ้อมอพยพอัคคีภัย

การซ้อมอพยพอัคคีภัย

กิจกรรมภายในองค์กร 15.08.2019

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดับเพลิงและการซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟประจำปี โดยจะมีการฝึกอบรมทั้งแบบทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการซ้อมอพยพหนีไฟจริงหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยพนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการซ้อมอพยพ

read more
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมภายในองค์กร 15.08.2019

ในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมการอบรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความตระหนักรู้ และเพิ่มความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดอบรมทั้งภายในบริษัทและส่งไปอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

read more