การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตพลังงานสำหรับใช้ในสำนักงาน และการรีไซเคิลกระดาษ