ปรัชญาองค์กร

คำขวัญ ปรัชญา และจรรยาบรรณขององค์กร

สร้างอนาคตที่อุดมสมบูรณ์และเป็นมิตรต่อโลก

 

ยึดมั่นในจิตวิญญาณแห่งการก่อตั้ง “ความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจ” เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนของ Daio Paper Group จึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณค่าขององค์กรให้ยั่งยืนผ่านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นได้ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาการจัดการขององค์กรที่ว่า“ สร้างอนาคตที่อุดมสมบูรณ์และเป็นมิตรต่อโลก”

ปรัชญาองค์กร

“ ความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจ”

ความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจจะเป็นสิ่งที่นำพาเราไปสู่ความยิ่งใหญ่ ซึ่งหลักการก่อตั้งของ Daio นี้เป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานและตัดสินใจทั้งหมดของเรา ที่จะพาเรามุ่งไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นที่มีอยู่ทั่วโลก ด้วยการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆในทุกๆวันด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจ

ปรัชญาการจัดการขององค์กร

สร้างอนาคตที่อุดมสมบูรณ์และเป็นมิตรต่อโลก

อุทิศตน : มุ่งมั่นและภาคภูมิใจ ในการผลิต

การอุทิศตนเพื่อสังคมและชุมชนในท้องถิ่นคือสิ่งที่ผลักดันให้เราสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าใหม่ๆที่เกิดจากการใส่ใจในท้องถิ่น ทรัพยากรและสามัญสำนึก

เอาใส่ใจ : สายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในท้องถิ่น

ความใส่ใจของเราในแต่ละวัฒนธรรมและภูมิภาคผลักดันให้เรามีส่วนร่วมและทำงานได้อย่างกลมกลืนกับชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะของเราในฐานะพลเมืองดี

รวมเป็นหนึ่ง : ความปลอดภัยในการทำงานคือวัฒนธรรมองค์กร

เราจะพยายามรักษาความหลากหลายและมิตรภาพที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ที่มอบความท้าทายใหม่ๆและความรู้สึกของความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือให้กับพนักงาน

การเติบโตโดยธรรมชาติ : สนับสนุนร่วมมือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เราจะทำงานอย่างแข็งขันเพื่อเติบโตอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืนให้กับทั่วโลก

จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัทไดโอ

1. การสนับสนุนการผลิตสินค้าที่น่าเชื่อถือ

กลุ่มบริษัทไดโอมีเป้าหมายที่จะเป็น “องค์กรพลเมืองที่ดี” ที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมนานาชาติ โดยมีจุดยืนในการให้ความสำคัญกับหลักการ 3GEN คือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง สินค้าจริง และความเป็นจริง ที่ว่า “สินค้าที่ผลิตเอง เราจะขายด้วยมือของเราเอง” แล้วนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงและมีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้ผลิตที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศและภูมิภาคได้ดีที่สุด กลุ่มบริษัทไดโอจะสนับสนุน “การผลิตสินค้าที่น่าเชื่อถือ” โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยึดหลักจากความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเอาจริงเอาจังกับการเก็บรักษาข้อมูลในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

2. การสร้างสังคมที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทไดโอจะอุทิศตนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยยึดการปฏิบัติตาม “กฎบัตรสิ่งแวดล้อมโลกของ DAIO” ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้นผ่านทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลก และ “วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน” ซึ่งผนึกเอาการแก้ไขปัญหาสังคมที่เราดำเนินการมาตั้งแต่อดีตและ SDGs ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับโลกเข้าไว้ด้วยกัน

3. การอยู่ร่วมกับสังคมระดับภูมิภาค

กลุ่มบริษัทไดโอ ในฐานะที่เป็น “องค์กรพลเมืองที่ดี" ที่ได้รับความไว้วางใจจากแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมในโลกใบนี้ ผ่านการขยายธุรกิจไปทั่วโลก กลุ่มบริษัทไดโอจะพยายามอยู่ร่วมกับสังคมระดับภูมิภาค และจะดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค และทำกิจกรรมเพื่อสังคมของภูมิภาคนั้น ๆ รวมทั้งตั้งใจแก้ปัญหาสังคมซึ่งรวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย

4. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทไดโอในฐานะที่เป็น “องค์กรพลเมืองที่ดี" ที่ได้รับความไว้วางใจจากแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ มีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมั่นคง เพราะฉะนั้น ในการขยายธุรกิจของเรา เราพยายามทำธุรกิจโดยไม่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมของตลาดในแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค กลุ่มบริษัทไดโอจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบภายในบริษัทที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเป็นธรรมในแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค และนำเสนอสินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้น

5. การจัดหาที่เหมาะสมและตรงไปตรงมา

กลุ่มบริษัทไดโอมีเป้าหมายที่จะทำการค้ากับซัพพลายเออร์ที่เห็นด้วยกับนโยบายกับการจัดหาของเราอย่างยุติธรรมและเป็นธรรม และพัฒนาธุรกิจของทั้งสองฝ่าย เพื่อที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่มีความเป็นเลิศในด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

6. การเคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุนความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่าง

เพื่อสร้าง “อนาคตที่สมบูรณ์” ตามปรัชญาองค์กรที่ว่า “ทักถออนาคตที่และเป็นมิตรต่อโลก เพื่อทุกคนบนโลก” กลุ่มบริษัทไดโอตระหนักว่าจำเป็นต้องสร้างสังคมที่เคารพเสรี ให้เกียรติกัน และเคารพสิทธิของกันและกัน ซึ่งมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนรวมถึงลูกค้าทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจของเรา สังคมระดับภูมิภาค คู่ค้าทางธุรกิจทั้งหลาย รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทไดโอด้วย กลุ่มบริษัทไดโอตั้งใจจะปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัทไดโอ และให้เกียรติ ทุก ๆ คน รวมถึงยอมรับความหลากหลาย และปฏิบัติงานโดยเชื่อใจกันและกัน เพื่อสร้างสังคมดังกล่าว

7. การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่ปลอดภัยและสบายใจ

กลุ่มบริษัทไดโอพยายามดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสบายใจเป็นอันดับแรก เพื่อรักษาความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ และมีเป้าหมายที่จะ “สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่กระฉับกระเฉงโดยเน้นความปลอดภัยและสบายใจเป็นอันดับแรก” ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีชีวิตชีวา

8. การเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินของบริษัท อย่างเหมาะสม

ทรัพย์สินของบริษัท ทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น เงินสด อุปกรณ์เครื่องจักร สต็อกสินค้า อุปกรณ์ IT และทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เช่น แบรนด์และความน่าเชื่อถือของบริษัท เป็นทรัพย์สินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับกลุ่มบริษัทไดโอเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเติบโตมากยิ่งขึ้น กลุ่มบริษัทไดโอจะเก็บรักษาทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณค่าของธุรกิจ

9. การทำบัญชีและการจัดการภาษีอย่างถูกต้อง

กลุ่มบริษัทไดโอจะใช้เงินทุนที่ที่ได้รับการลงทุนจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนหรือได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในตลาดโลก กลุ่มบริษัทไดโอจะเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมไปถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสถาบันการเงิน โดยจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่ถูกบังคับใช้ รวมถึงพยายามจะวางแผนกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจพร้อมกับการดำเนินการจริงให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจของเราจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง ตามระบบภาษีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค

10. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเหมาะสม

ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทไดโอ เช่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา องค์ความรู้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีหรือด้านการดำเนินธุรกิจ เป็นทรัพย์สินของบริษัทที่สำคัญและขาดไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นรากฐานในการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้นไป กลุ่มบริษัทไดโอจะเก็บรักษาและใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทตนอย่างเหมาะสม รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะ “ผลิตสินค้าที่น่าเชื่อถือ” โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

11. การจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม

กลุ่มบริษัทไดโอ จะวางแผนธุรกิจและตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญโดยยึดตามข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจน ในทุก ๆ ระดับชั้นของแต่ละบริษัทและแต่ละแผนก เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการอธิบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและบริหารกิจการด้วยตนเอง นอกจากนี้จะจัดการเอกสารและข้อมูลที่เป็นหลักฐานอย่างเหมาะสมที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบภายในบริษัท

12. การเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง เหมาะสม

บริษัท ไดโอ เปเปอร์ คอร์เปอเรชั่นได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นกลุ่มธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มบริษัทไดโอมีเป้าหมายจะเติบโตอย่างมั่นคง โดยการเจรจากับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนอย่างกระตือรือร้น กลุ่มบริษัทไดโอจะเปิดเผยข้อเท็จจริงที่สำคัญในกลุ่มบริษัทด้วยเนื้อหาที่ยุติธรรมและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกคนในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ พวกเราจะเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมไปถึงลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ สังคมระดับภูมิภาค และพนักงาน และจะเป็น “องค์กรพลเมืองที่ดี” ที่พัฒนาไปพร้อม ๆ กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

13. การจัดการเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับ อย่างเหมาะสม

กลุ่มบริษัทไดโอได้สั่งสมข้อมูลมากมายผ่านการดำเนินธุรกิจ โดยข้อมูลเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจเราได้เก็บข้อมูลของผู้อื่นที่ควรเก็บเป็นความลับเท่าที่จำเป็น เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทไดโอจะจัดการข้อมูลสำคัญเหล่านี้ที่เป็นข้อมูลความลับซึ่งได้มาจากทั้งในและนอกบริษัทอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งจะสร้างและรักษาระบบที่ป้องกันการใช้ข้อมูลอย่างผิดวัตถุประสงค์ และการเปิดเผยหรือการรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจด้วย

14. การป้องกันการให้และรับสินบน

กลุ่มบริษัทไดโอมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมั่นคงโดยที่มีจริยธรรมสูง ในฐานะที่เป็น “องค์กรพลเมืองที่ดี” ที่ได้รับความไว้วางใจในแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ในสังคมนานาชาติมีการห้ามการให้และรับสินบน ซึ่งเป็นการขัดขวางเสถียรภาพของสังคมและการแข่งขันที่เป็นธรรม กลุ่มบริษัทไดโอเข้าใจเรื่องนี้ดี และจะไม่ยอมรับการกระทำแบบนี้

15. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว

กลุ่มบริษัทไดโอยึดมั่นในจิตวิญญาณแห่งการก่อตั้ง “ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความจริงใจจะประสบความสำเร็จ” และใช้เป็นพื้นฐานหลักเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นในหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ในเวลาทำงานหรือในที่ทำงาน เมื่อผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้ชีวิตส่วนตัวนอกเวลางานหรือนอกที่ทำงาน เราจะให้เกียรติค่านิยมและการกระทำของทุกคน แต่จะไม่ยอมรับการกระทำที่อาจทำลายแบรนด์และความน่าเชื่อถือของบริษัท แม้จะเป็นความผิดเล็กน้อยก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้อาจเป็นต้นตอของความผิดใหญ่หลวงได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทไดโอจะไม่ยอมรับการใช้หน้าที่การงานของตนหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการกระทำที่ทำให้สงสัยเช่นนั้น ไม่ว่าจำนวนเงินจะมากหรือน้อยก็ตาม

ภารกิจของเรา

บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดมั่นในเจตนารมณ์เดียวกับบริษัท ไดโอ เปเปอร์ คอร์เปอเรชั่น ในขณะที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมที่จะอำนวยความสะดวกสบายของผู้บริโภคทุกคน โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก